NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Co mogę zrobić z urządzeniem nieprzydatnym do użytku, aby się go pozbyć?

W celu pozbycia się niesprawnego bądź uszkodzonego urządzenia należy skontaktować się z najbliższym punktem zbierającym elektrozłom, działającym na podstawie ustawowo określonych zezwoleń na odbiór, transport i utylizację odpadów elektronicznych i elektrycznych.

2. Czym jest dokument zwany kartą przekazania odpadów i kto jest uprawniony do wystawiania takich dokumentów?

Dokument nazywany kartą przekazania odpadów może być wystawiany przez samego posiadacza odpadów oraz musi być wystawiony przez podmiot uprawniony do odbierania odpadów, na mocy zezwoleń wynikających z treści ustawy o odpadach elektronicznych i elektrycznych. Jest to dokument potwierdzający przekazanie odpadów przez podmiot zlecający odbiór odpadów podmiotowi odbierającemu. Określa on ilość i rodzaj przekazywanych odpadów, które oznaczane są przypisanymi do nich kodami wg ustawy o odp. Elektr.

3. Jakie są koszty pozbycia się elektrozłomu?

W przypadku kiedy zlecającym usługę utylizacji jest przedsiębiorstwo lub jednostka administracji publicznej koszt pozbycia się odpadów jest ustalany w odpowiedzi na indywidualne wyznaczniki tj. ilość odpadów oraz miejsce skąd będą transportowane oraz na status klienta Greenlab.

Osoby fizyczne chcące pozbyć się zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego będą oddawać go nieodpłatnie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach elektronicznych i elektrycznych.

4. Czy Greenlab pobiera dodatkową opłatę za transport i czy jest ona zależna od ustalonej, minimalnej ilości odpadów?

Firma Greenlab nie pobiera dodatkowej opłaty za transport w zależności od miejsca odbioru. Nie ma również wyznaczonej granicznej, minimalnej wagi odpadów, ponieważ niezależnie od ich ilości transport zawsze jest nieodpłatny.

5. Co dzieje się z odebranym przez Greenlab zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym?

Sprzęt, który odbieramy od Zleceniodawców jest transportowany naszymi samochodami do wyspecjalizowanych zakładów przerobu i utylizacji elektrozłomu, gdzie poddawany jest obróbce na zasadzie odzysku surowców i substancji, które miały pierwotne zastosowanie przy powstawaniu sprzętu i dalej odpadu elektronicznego i elektrycznego.

6. Jak można się dowiedzieć czy firma, której przekazuję odpady elektroniczne i elektryczne działa zgodnie z przepisami prawnymi oraz zgodnie z rozporządzeniami ustawy o odpadach elektronicznych i elektrycznych?

Wszystkie firmy działające jako odbiorcy i utylizatorzy odpadów elektronicznych powinny mieć stosowne zezwolenia dopuszczające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami elektronicznymi i elektrycznymi, na mocy których to zezwoleń są zobowiązani do działań zgodnych z dyrektywami Unii Europejskiej oraz z normami wyznaczonymi przez Ustawę o odpadach elektronicznych i elektrycznych.