SŁOWNICZEK

Karta przekazania odpadów – dokument potwierdzający fakt przekazania odpadu innemu posiadaczowi wraz z odpowiedzialnością za odbierany odpad oraz informujący o rodzaju i ilości odpadu

Recykling – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego, której celem jest minimalizacja zużycia surowców naturalnych oraz ograniczenie ilości powstający odpadów.

Odpady – wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, również te nie będące ściekami substancje ciekłe, powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały.

Utylizacja – przetworzenie lub likwidacja materiałów nie nadających się do użycia w formie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.

Zasada 3 U – zasada obrazująca idee recyklingu i promująca życie w zgodzie z ochroną środowiska naturalnego: Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj.